Antall besøkende: 1 099 240

Bør alle raser HD-røntges?

Bør alle raser HD-røntges?  405929_447722841939341_395781770_n 2

NKK mottar fra tid til annen henvendelser fra eiere av hunder med sterk grad av HD som utrykker bekymring for at ikke alle raser HD-røntges i like stor grad. NKK støtter FCIs avlsstrategi om at screening (undersøkelse av et stort antall dyr uavhengig av kliniske symptomer) bare bør anbefales for sykdommer og raser hvor sykdommen er et problem i rasen og har betydning for hundens funksjonelle helse. Dette står også angitt i NKKs avlsstrategi. Eksempler på slike screeningundersøkelser er røntgenundersøkelser for HD, albueleddsdysplasi og ryggundersøkelser samt øyelysning, ulike DNA-undersøkelser og patellastatus. Hunder bør undersøkes fordi det finnes et problem på rasen – ikke kun fordi det finnes en test. Målet i hundeavlen er funksjonelt friske hunder med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan lever et langt og lykke liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Dette innebærer at man i utvelgelse og kombinasjon av avlsdyr må legge størst vekt på å redusere forekomsten av de problemene som skaper dårlig helse og redusert livskvalitet for hunder av den aktuelle rasen.

Å øyelyse en rekke raser hvor arvelige øyesykdommer ikke er kjent eller utføre DNA-tester for sykdommer som ikke finnes på en rase har ingen hensikt. Når det gjelder øyelysning oppfordrer for øvrig NKK til å følge de anbefalingene som er gitt av gruppen for autoriserte øyelysere. En av de konkrete rasene som NKK har blitt kontaktet angående er cavalier king charles spaniel. I denne rasen er de mest velkjente sykdommene som gir store helsemessige utfordringene hjerteproblemer, syringomyeli og også øyeproblemer og respirasjonsproblemer. Hudproblemer er generelt et stort problem på alle raser. Hos cavalier king charles spaniel de siste 10 årene har 8 hunder fått diagnosen sterk grad HD. Dette utgjør 0,09% av hele populasjonen. Det er rimelig å anta at disse er HD-røntget fordi de har et klinisk problem med HD. Men totalt er kun 54 hunder (0,6%) av antall registrerte hunder undersøkt for HD. Omfanget av HD på rasen er det derfor vanskelig å si noe om. Hvilke krav kan man stille til en oppdretter når man har kjøpt en valp med sterk grad HD av en rase som ikke har krav om røntgenundersøkelse for HD? Mange forsikringsselskaper, inkludert vår egen samarbeidspartner Agria, krever at foreldrene skal være fri for HD hvis eier av en hund med HD skal få utbetalt dekking av veterinærutgifter eller livsforsikring for hunden. I tillegg skal den aktuelle hundens HD-status avleses av NKK og resultatet offentliggjøres på DogWeb. Dette gjelder alle raser, uavhengig av om det er krav til kjent HD-status hos foreldrene ved registrering av valper i NKK eller ikke.

Valper etter hunder med sterk grad av HD vil bli registrert med avlssperre – uansett rase. Dette gjelder alle valper født etter at hundens sterke grad er avlest i NKK. I denne aktuelle saken, hvor to kullsøsken er røntget med sterk grad, bør hundenes foreldre røntges for HD, og raseklubben bør oppfordre til at dette blir gjort. Dette betyr ikke det samme som at alle avlshunder av denne rasen bør røntges, men man bør røntge der hvor det er et problem. Hvis foreldre, søsken eller halvsøsken av disse hundene med sterk grad blir brukt videre i avl, er det oppdretters plikt å informere valpekjøperne om disse to valpene som har sterk grad av HD, og om øvrige helseproblemer i hundens nærmeste familie og rasen i sin helhet. Hvorvidt man kan kreve erstatning av oppdretter når man har kjøpt en hund som blir diagnostisert med sterk HD, vil være avhengig av en rekke forhold. NKK anbefaler å ta slike saker opp med Forbrukerrådet. Hvis hundens foreldre ikke blir røntget og forsikring for hunden følgelig ikke kan utbetales, er det rimelig å anta at oppdretter må utbetale erstatning inntil kjøpesummen av valpen.

Hvordan kan man vite hvorvidt HD er et klinisk problem på rasen når rasen ikke HD-røntges? NKK anbefaler alle raseklubbene å utføre en helseundersøkelse på sin rase. Dette kan gjøres gjennom en spørreundersøkelse i samarbeid med Veterinærhøgskolen. Informasjon om dette finner du på http://www.hundoghelse.no. Mange raseklubber har utført slike undersøkelser de siste årene. Disse undersøkelsene vil gi svar på omfanget av ulike kliniske helseproblemer hos rasen. Hvis symptomer som kan relateres til HD viser seg å være et problem på rasen bør HD-røntging av i første rekke avlsdyr vurderes som et tiltak. Statistikk fra forsikringsselskapene kan også være et godt hjelpemiddel i vurderingen av hva som er de viktigste utfordringene i rasen, og hva man bør legge størst vekt på i avlen. Raseklubben kan kontakte forsikringsselskapene for tilgang til disse. Statistikk fra Agria gir ingen indikasjon på at HD er et problem hos cavalier king charles spaniel.

 

Skrevet av: Astrid Indrebø, veterinær fagsjef i Norsk Kennel Klub, leder av Helseavdelingen Kristin H. Aukrust, veterinær, etolog og avlskonsulent i Norsk Kennel Klub. PS! Om du har lyst til å lese mer om avl, oppdrett og helse finner du dette her.

her er link til artikkelen på Norsk Kennel Klubb sine sider.

http://web2.nkk.no/toppsak/bor-alle-raser-hd-rontges/

 

 

www.bellaklein.no

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres